ประมูลทรัพย์ ที่ดิน กรมบังคับคดี เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาที่ดิน ขายทอดตลาด ราคาเบา ๆ ประมูลทรัพย์กรมบังคับคดีได้คุณต้องเข้าใจกระบวนการประมูลกรมบังคับคดีว่ามีขั้นตอนอย่างไร

ทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี คืออะไร

การประมูลทรัพย์สิน กรมบังคับคดี คือ การที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ฟ้อง ต้องขายทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ กรมบังคับคดีจึงมีหน้าที่ขายทอดตลาดที่เป็นทรัพย์สินของจำเลย (ลูกหนี้) ตามคำพิพากษาของศาล

ที่ดิน กรมบังคับคดีขายทอดตลาดมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้แก่โจทก์หรือเจ้าหนี้เป็นหลัก

การเตรียมตัวประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี

 1. ค้นหาที่ดิน ที่ต้องการประมูล

ค้นหาทรัพย์รอการขายโดยการประมูล กรมบังคับคดี ประมูลได้จากเว็บไซต์กรมบังคับคดี โดยสอบถามเงื่อนไขการประมูลได้ที่สายด่วนกรมบังคับคดี โทร. 02-881-4999

 1. จัดเตรียมเอกสารและเงินประกัน

เพียงใช้บัตรประชาชนพร้อมสำเนา หากมีผู้เสนอราคาแทนให้ใช้หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท ผู้เสนอราคาจะต้องเตรียมเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คตามวงเงินประกันที่กรมบังคับคดีกำหนด

ขั้นตอนการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี

 1. ผู้ประมูลเข้าลงทะเบียน

ในวันประมูล ผู้เข้าร่วมประมูลต้องลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ รับป้ายประมูลแล้วนั่งในที่ที่จัดไว้

 1. เจ้าพนักงานกำหนดราคาเริ่มต้น

ก่อนเริ่มการประมูลเจ้าหน้าที่จะอธิบายเงื่อนไขการประมูลโดยสังเขป คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีจะเป็นผู้กำหนดราคาเริ่มต้นในการประมูลรอบแรกแต่หากไม่มีผู้ประมูลในรอบนั้น ราคาเริ่มต้นในรอบที่ 2 จะลดเหลือ 90% ของราคาเริ่มต้น และในรอบที่ 3 จะลดเหลือ 80% ของราคาเริ่มต้น และราคาเริ่มต้นจะเป็น 70% ของราคาเริ่มต้นในรอบที่ 4 จนกว่าจะมีผู้เสนอราคา

 1. ผู้ประมูลยกป้ายเสนอราคา

เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดประมูลผู้สนใจสามารถชูป้ายขอราคาได้ที่ราคาเริ่มต้น หรือจะชูป้ายแข่งกับผู้ประมูลรายอื่นก็ได้ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้กำหนดว่าจะเพิ่มราคาครั้งละเท่าใด แต่ผู้ประมูลสามารถเพิ่มราคาได้เท่ากับหรือมากกว่าราคาที่กำหนด

 1. เจ้าพนักงานเคาะไม้ให้ผู้ชนะประมูล

หากไม่มีผู้คัดค้านเจ้าพนักงานจะเคาะไม้ขายบ้านให้ผู้ชนะประมูล ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินและโอนกรรมสิทธิ์ในขั้นตอนต่อไป สำหรับผู้ประมูลแพ้รับเงินคืนทันที

การประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กรมบังคับคดีได้จัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Offering Auction) ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั้ง 9 แห่งได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี นครปฐม นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี และสงขลา ผู้สนใจประมูลครุภัณฑ์ต้องลงทะเบียนที่สำนักงานบังคับคดีก่อน

ขั้นตอนหลังการประมูลที่ดิน กรมบังคับคดี ขายทอดตลาด

 1. ทำสัญญาซื้อขาย

กรมบังคับคดีต้องทำสัญญาซื้อขายและชำระราคาประมูล ณ วันที่ซื้อ กรณีผู้ชนะการประมูลอยู่ระหว่างการรวบรวมเงินทุนหรือรอการอนุมัติเงินกู้จากธนาคาร กรมบังคับคดีสามารถขยายระยะเวลาได้ 15-90 วัน ทั้งนี้ต้องมีเหตุผลที่ถูกต้องหรือมีเอกสารยืนยันจากทางธนาคาร เงินประกันถือเป็นเงินมัดจำและไม่สามารถขอคืนได้

 1. โอนกรรมสิทธิ์

เมื่อชำระเสร็จเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีจะทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน พร้อมเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ชนะการประมูลไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ประมูลได้จากกรมบังคับคดี ณ สำนักงานที่ดิน

 1. ชำระค่าใช้จ่าย

การเข้าร่วมขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมมากมาย แบ่งตามหน่วยงานที่ได้รับเงิน

สำนักงานบังคับคดี

ขึ้นอยู่กับราคาประเมินที่จะซื้อสามารถวางเงินค้ำประกันได้

ส่วนต่างจะจ่ายจากเงินออมของตนเองหรือจากเงินกู้ธนาคาร ขอแนะนำให้ขอสินเชื่อกับธนาคารเจ้าของทรัพย์สินเพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรม หรือจะขอสินเชื่อกับธนาคารที่ผู้ซื้อมีบัญชีอยู่ก็ได้ แต่คุณควรรอทันทีที่คุณคิดว่าคุณจะเข้าร่วมการประมูลเพื่อจะได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาซื้อขาย (ราคาที่ชนะการประมูล)

สำนักงานที่ดิน

ค่าโอน 2% ของราคาประเมินที่ดิน

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตามราคาประเมินที่ดิน หักค่าใช้จ่ายตามที่กรมสรรพากรกำหนดแล้วนำมาคำนวณกับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยไม่ยกเว้น 150,000 บาทแรก

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาขายหรือราคาประเมินสำนักงานที่ดิน (เลือกราคาที่สูงกว่า) หากต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะให้นำใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากกรมที่ดินไปขอคืนค่าอากรแสตมป์ 0.5% ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์จากกรมบังคับคดี

ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท หากเป็นห้องชุดไม่มีเพดานสูงสุด (กรณีกู้ธนาคาร)

ธนาคาร (กรณีต้องกู้เงินจากธนาคาร)

 • ค่าประเมินราคาทรัพย์สิน (ตามประกาศธนาคาร)
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ และไม่เกิน 10,000 บาท
 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย (ตามอัตรา บริษัทประกันภัย)

นี่คือขั้นตอนและข้อควรรู้เกี่ยวกับการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี การซื้อขายที่ดินขายทอดตลาดเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทุกคนควรรู้ ให้มีโอกาสเข้าถึงที่ดินที่ราคาต่ำกว่าท้องตลาด