เลขที่โฉนดเป็นเลขประจำที่ดินที่ออกให้โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เพื่อระบุถึงแปลงที่ดินนั้น ๆ ในทะเบียนการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่วนพิกัดที่ดินเป็นค่าพิกัดแสดงตำแหน่งของแปลงที่ดินนั้นบนแผนที่ โดยระบุเป็นค่าละติจูดและลองจิจูด ซึ่งมีประโยชน์ในการระบุตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินได้อย่างแม่นยำ

ความสำคัญของการหาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนด

การหาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนดมีความสำคัญในหลายด้าน ดังนี้

 1. ช่วยระบุตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลที่ดินและป้องกันการบุกรุกที่ดิน
 2. เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การสร้างถนนหรือสาธารณูปโภคต่าง ๆ
 3. ใช้ในการจัดทำแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่
 4. ช่วยในการประเมินราคาที่ดิน โดยพิจารณาจากตำแหน่งที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของที่ดิน

ขั้นตอนการหาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนด

การหาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนดมีขั้นตอนดังนี้

ค้นหาเลขที่โฉนดในระบบออนไลน์ของกรมที่ดิน

กรมที่ดินมีระบบออนไลน์สำหรับค้นหาข้อมูลที่ดิน ผู้ใช้สามารถค้นหาเลขที่โฉนดที่ต้องการได้จากเว็บไซต์ของกรมที่ดิน เมื่อพบเลขที่โฉนดที่ต้องการแล้ว ให้คลิกเพื่อดูรายละเอียดของที่ดิน

หาค่าพิกัดละติจูดและลองจิจูดจากรายละเอียดของที่ดิน

ในหน้าแสดงรายละเอียดของที่ดิน จะมีส่วนแสดงค่าพิกัดละติจูดและลองจิจูด ซึ่งเป็นค่าพิกัดแสดงตำแหน่งของแปลงที่ดินนั้น ผู้ใช้สามารถจดบันทึกค่าพิกัดเหล่านี้ไว้

นำค่าพิกัดไปใช้งานบนแผนที่หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ

หลังจากได้ค่าพิกัดละติจูดและลองจิจูดของที่ดินแล้ว ผู้ใช้สามารถนำค่าพิกัดเหล่านี้ไปใช้งานบนแผนที่หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่รองรับการแสดงผลจากค่าพิกัด เช่น Google Maps, Waze, หรือแอปพลิเคชันแผนที่อื่น ๆ เพื่อดูตำแหน่งของที่ดินได้อย่างชัดเจน

เคล็ดลับในการหาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนด

เพื่อให้การหาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนดเป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยำ ควรปฏิบัติตามเคล็ดลับดังนี้

ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่โฉนด

ก่อนค้นหาเลขที่โฉนด ควรตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่โฉนดที่มีอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ข้อมูลที่ดินที่ถูกต้อง การพิมพ์เลขที่โฉนดผิดพลาดอาจทำให้ได้ข้อมูลที่ดินที่ไม่ถูกต้อง

ใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดในการค้นหาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนด คือระบบออนไลน์ของกรมที่ดิน เนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบข้อมูลที่ดินโดยตรง จึงมีความน่าเชื่อถือสูงสุด

ประโยชน์ของการหาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนด

การหาพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนดมีประโยชน์ในหลาย  ๆ ด้าน ทั้งในภาครัฐและเอกชน ดังนี้:

 1. การบริหารจัดการที่ดิน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน เช่น กรมที่ดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้พิกัดที่ดินในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บภาษีที่ดิน และการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน

 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลพิกัดที่ดินมีความจำเป็นในการวางแผนและออกแบบโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ระบบสาธารณูปโภค เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อสร้างในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือข้อพิพาท

 1. การเกษตรและป่าไม้

ภาคเกษตรและป่าไม้สามารถนำพิกัดที่ดินมาใช้ในการวางแผนการเพาะปลูก การบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ และติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 1. การลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นักลงทุนและผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์สามารถใช้พิกัดที่ดินในการประเมินมูลค่าที่ดิน วางแผนโครงการพัฒนา และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 1. การวิจัยและการศึกษา

นักวิจัยและนักวิชาการสามารถนำพิกัดที่ดินมาใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสังคม เช่น การศึกษาการกระจายตัวของประชากร การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และผลกระทบต่อระบบนิเวศน์

วิธีหาตำแหน่งพิกัดที่ดินจากเลขที่โฉนดอย่างง่าย ๆ มีดังนี้

วิธีที่ 1: ใช้แผนที่ออนไลน์

 1. เปิดแผนที่ออนไลน์ เช่น Google Maps หรือ Bing Maps
 2. ป้อนเลขที่โฉนดในช่องค้นหา เช่น 12-3456-7890 แผนที่จะพยายามนำทางไปยังบริเวณโดยประมาณของแปลงที่ดินนั้น ๆ
 3. ซูมเข้าไปในแผนที่เพื่อหาแปลงที่ดิน โดยสังเกตเลขที่แปลงที่ระบุบนแผนที่ให้ตรงกับเลขที่แปลงในเลขที่โฉนด
 4. คลิกที่แปลงที่ดินเพื่อดูพิกัดภูมิศาสตร์ ซึ่งจะแสดงค่าละติจูดและลองจิจูด

วิธีที่ 2 : ใช้แอปพลิเคชันค้นหาพิกัดที่ดิน

มีหลายแอปพลิเคชันทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับหาตำแหน่งของที่ดินจากเลขที่โฉนด เช่น

 • LandsMaps (iOS/Android)
 • ThaiLandsMap (iOS/Android)
 • Gisthai Landmap (iOS/Android/Windows)
 1. ติดตั้งแอปพลิเคชันค้นหาพิกัดที่ดินจากร้านค้าแอป
 2. ป้อนเลขที่โฉนดที่ต้องการค้นหา
 3. แอปจะแสดงแผนที่และตำแหน่งของแปลงที่ดิน พร้อมแสดงพิกัดภูมิศาสตร์

แอปพลิเคชันเหล่านี้มักใช้ข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น กรมที่ดิน ทำให้การค้นหาตำแหน่งง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่โฉนดและอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้ตำแหน่งพิกัดที่ดินที่แม่นยำที่สุด